Screen Reader Access     A-AA+
Government of karnataka
Hindu Religious Institutions & Charitable Endowments Department
×
Go-Top
ಇತಿಹಾಸ

Hindu Religious & Charitable Endowments Department


ದಿನಾಂಕ: 01-05-2003ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 5 ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

  1. ಮೈಸೂರು ಮತೀಯ ಮತ್ತು ಧಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1927.
  2. ಬಾಂಬೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಿಮ್ಮೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1950.
  3. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸಲಿ 1349.
  4. ಮದ್ರಾಸ್ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಉಂಬಳಿ ಕಾಯ್ದೆ 1951.
  5. ಕೊಡಗು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1956.

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 04-05-2011 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2011 ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 05-03-2012 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2012 ಹಾಗೂ ತತ್ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2012 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.